Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.


Žádosti o informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Základní informace

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program. Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

Další informace

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

Žádost lze podat prostřednictvím osobně na adrese Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, paní/panu Mgr. et Mgr. Dominiku Neuwirthovy nebo elektronicky na email: neuwirth@arena- vitkovice.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Hrazení nákladů dle zákona:

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník poskytování informací a služeb.

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Povinný subjekt posoudí žádost a:

 • a) brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzve žádatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • d) poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 • a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Lhůta pro podání odvolání je obecně 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí povinného subjektu.

Odvolání se podává u subjektu, který rozhodl o žádosti.

Nadřízeným orgánem, který rozhoduje o odvolání, je představenstvo společnosti.

Výroční zpráva za rok 2022

o činnosti Vítkovice aréna a.s. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), se předkládá tato výroční zpráva za rok 2022 o činnosti Vítkovice aréna a.s. (dále také jen „VA“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

 • 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  • a. počet podaných žádostí o informace: 1
  • b. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
   • i. z části byla odmítnuta 1 žádost
 • 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: bylo podáno 1 odvolání
 • 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
  • a. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení
  • b. přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádné výdaje nevznikly
 • 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
  • a. nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;
 • 5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):
  • a. nebyla podána žádná stížnost.
 • 6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
  • a. nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly:
  • b. ekonomická činnost společnosti


Mgr. Petr Handl
předseda představenstva

Výroční zpráva za rok 2023

o činnosti Vítkovice aréna a.s. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), se předkládá tato výroční zpráva za rok 2023 o činnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (dále také jen „VA“) v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.

 • 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  • a. počet podaných žádostí o informace: 0
  • b. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: nebylo podáno žádné odvolání
 • 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
  • a. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádné soudní řízení
  • b. přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádné výdaje nevznikly
 • 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
  • a. nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;
 • 5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"):
  • a. nebyla podána žádná stížnost.


Mgr. Petr Handl
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Vlk
místopředseda

Sazebník úhrad za poskytování informací

podle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

Cena za jednotku včetně DPH

Kopie listiny černobílá jednostranná černobílá oboustranná barevná jednostranná barevná oboustranná
formát A4 2 Kč 3 Kč 8 Kč 12 Kč
formát A3 3 Kč 5 Kč 15 Kč 18 Kč

2. cena technického nosiče dat včetně DPH, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:

 • CD disk 10,00 Kč
 • DVD disk 20,00 Kč

3. poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb


4. osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, ve výši odpovídající průměrným hodinovým mzdovým nákladům na zaměstnance, který informace vyhledal, a to za každou ukončenou hodinu.


5. není-li výše licenční odměny za oprávnění užít informaci určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku.


6. ostatní náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním informací, které Dopravní podnik Ostrava a.s. jako povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami, budou žadateli informace přefakturovány.


7. úhrada nákladů spojených s poskytováním informace nebude po žadateli informace požadována, pokud výše nákladů nepřesáhne částku 50,- Kč. Pokud však budou informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada nákladů požadována, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.