Ochrana oznamovatelů dle zákona č. 173/2023 Sb.


Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., v platném znění, o ochraně oznamovatelů („Zákon“)

Dle Zákona jsme povinni umožnit oznamovatelům podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a zajistit další postup dle Zákona.

PŘÍSLUŠNOU OSOBOU dle Zákona je:

Mgr. et Mgr. Dominik Neuwirth

a tento dle Zákona odpovídá za zajištění přijímání oznámení a jejich následné zpracování dle Zákona. Oznamovatelé mohou podávat oznámení prostřednictvím níže uvedeného (oznamovací systém) takto:

  • písemně v listinné podobě na adresu: Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, s vyznačením doložky do vlastních rukou
  • písemně v elektronické podobě na emailovou adresu: oznamovatel@arena-vitkovice.cz
  • osobně (ústně) po předchozím sjednání termínu schůzky
  • telefonicky na čísle: +420 601 114 410 v pracovní dny od 9:30 hod. do 13:30 hod.

Oznámení, aby bylo platné a aby bylo dle Zákona dále zpracováno, musí dle § 2 odst. 2 Zákona obsahovat zejména následující obligatorní náležitosti:

  • údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé (výjimky dle § 2 odst. 2 věty druhé)
  • informace o možném protiprávním jednání dle § 2 odst. 1 Zákona
  • označení povinného subjektu

Nevyplývá-li ze Zákona jinak, mohou oznamovatelé rovněž v souladu se Zákonem podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz). S metodickým pokynem Ministerstva spravedlnosti je možno se seznámit na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky ( www.justice.cz ).

Formulář pro oznámení protiprávního jednání


We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.